Konkursy

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ BLUZKĘ 


§ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest firma Keyti’s Code Katarzyna Pakieła z siedzibą w Chorzowie przy ul. Brzozowej 26/1 41-506
Nip 6272717471

2. Organizator Konkursu jest fundatorem nagrody.
3. Konkurs jest organizowany w serwisie Facebook 

4. Facebook oraz Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursów. Wszelkie roszczenia związane z konkursami należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursów.
5. Konkurs trwa od dnia opublikowania wpisu konkursowego (dalej: Wpis konkursowy)do 1.03

6. Przystępując do Konkursu Uczestnik:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu,
b) zwalnia portal Facebook oraz Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z Konkursem.
§ II WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE
1. W konkursie udział mogą wziąć osoby pełnoletnie, a także osoby po 16 roku życia za okazaniem zgody rodzica bądź opiekuna prawnego. Z konkursu wyłączone są osoby należące do najbliższej rodziny Organizatora.
2. Wzięcie udziału w konkursie wymaga posiadania dostępu do Internetu oraz profilu w portalu społecznościowym Facebook. Profil powinien zawierać prawdziwe dane osobowe i powinien być publiczny w celu weryfikacji danych przez Organizatora Konkursu.
3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego w Czasie Trwania Konkursu, które wiąże się z komentowaniem postu konkursowego, udostępnianiem treści postu konkursu, polubieniem oraz oznaczeniem kolezanek w komentarzu, udostepnieniem postu na 2 grupach sprzedażowych, aktywnością na profilu butiku.

4. Zgłoszenia konkursowe, które zostaną zamieszczone po upływie Czasu Trwania Konkursu, nie biorą udziału w Konkursie.
5. Uczestnik wyraża zgodę, w przypadku wygrania konkursu, na oznaczenie go, używając jego imienia i nazwiska lub nazwy profilu na Instagramie. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane przez butik Keyti’s Code  tylko w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia zwycięzców.
§ III ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs przebiega na platfomie https://www.facebook.com/ na fanpage’u Keyti’s Code  

2. Zgłoszenia konkursowe Uczestników, które naruszą Regulamin nie biorą udziału w Konkursie.

3. Komisja Konkursowa 1.03 wylosuje 1 Zwycięzce Nagrody, ( jedna osoba na platformie FACEBOOK  uwzględniając kryterium przedstawione w poście konkursowym.

4. Kategorycznie zabronione jest zamieszczanie w Zgłoszeniu jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub zagrażają prawom osobistym osób trzecich. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie w Zgłoszeniach jakichkolwiek nawiązań do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, zamieszczanie treści wulgarnych, wzywających do nienawiści na jakimkolwiek tle, treści erotycznych, propagujących przemoc.
5. Zwycięzca realizuje swą nagrodę poprzez kontakt w wiadomosci prywatnej na Fb fanpage’a. Zwycięzca w celu realizacji Nagrody ma obowiązek przekazać w systemie następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. Nagroda zostanie wysłana w terminie do 14 dni roboczych do Zwycięzcy.

6. W przypadku niedopełnienia obowiązku informacyjnego zawartego w punkcie 6., w wymienionym tam terminie lub podania błędnych danych, Zwycięzca traci prawo do otrzymania Nagrody.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu, na jaki powinna zostać doręczona Nagroda. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odebrania Nagrody z przyczyn zależnych od Zwycięzcy, w szczególności, gdy przypadek odnosi się do podania nieprawidłowych danych korespondecyjnych.
8. W przypadku utraty prawa do Nagrody lub rezygnacji z Nagrody przez Zwycięzcę, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania Nagrody kolejnej osobie wyłonionej przez Komisję Konkursową.
9. Nie jest możliwa wymiana Nagrody na jej równowartość pieniężną, odstąpienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestników, którzy działają wbrew prawu, dobrym obyczajom lub sprzecznie z Regulaminem Konkursu.
§ IV NAGRODY
1. Nagrodą Główną w Konkursie jest jeden produkt bluzka w panterke z ŁAŃCUSZKIEM    
2. Organizator wysyła Nagrody do Zwycięzców do 14 dni roboczych od otrzymania od niego danych korespondencyjnych.
§ V PRAWA AUTORSKIE I INNE
1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że autorem i posiada prawa autorskie do pracy konkursowej.
2. Uczestnik, którego praca została nagrodzona przenosi na Organizatora wszystkie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania ze wszelkich zgłoszonych treści w dowolny sposób z wszystkimi jego elementami, w całości lub części.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów czy komentarzy bez podania przyczyny.
4. W przypadku podejrzenia uzasadnionego oszustwa, działania niezgodnie z Regulaminem Konkursu lub Facebooka, Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskfalifikowania Uczestnika konkursu.
§ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu dostępny na stronie internetowej Keyti’s Code w siedzibie Organizatora.

2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
3. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, w tym opłaty za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników.
4. Przystąpienie do konkursu wiąże się z automatyczną akceptacją Regulaminu.
5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.  

Lista oczekujących Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Podaj poniżej swój poprawny adres e-mail.